Det gode ældreliv

Pressemeddelelse fra Sundhedsstyrelsen om det komende arbejde med den nye nationale handlingsplan for ‘Det gode ældreliv’ – til 167 mio. kr.  Er inviteret til at deltage i arbejdsgruppen om ‘En god overgang til ældrelivet’ bl.a på baggrund af ti års erfaringer med workshops og vejledning om overgangen fra arbejdslivet.  Første møde i arbejdsgruppe 1 er tirsdag den 19. febr. 2019.

Fagligt oplæg til national handlingsplan for ”Det gode ældreliv”

Regeringen og satspuljepartierne har i satspuljeaftalen på ældreområdet for 2019-2022 afsat 167,6 mio. kr. til udarbejdelse og udmøntning af en national handlingsplan for ”Det gode ældreliv”.

Handlingsplanen skal lægge sporerne for en målrettet indsats over de kommende år, som skal sikre, at færre ældre rammes af svækkelse, ensomhed og tab af livsmod.

Samtidig skal indsatserne medvirke til, at de svageste ældre får den nødvendige støtte til at leve et sundt ældreliv, forebygge tab af funktionsevne og livskvalitet samt modtager rehabilitering, hvor muligt, for at fremme fysisk, psykisk og social trivsel.

Endeligt skal der være fokus på at sikre borgere en værdig død i trygge omgivelser, eksempelvis omgivet af de nærmeste og et omsorgsfuldt plejepersonale, ikke mindst i forhold til borgere uden pårørende.

Sundhedsstyrelsen skal i første halvår af 2019 udarbejde et fagligt oplæg til den nationale handlingsplan for det gode ældreliv i samarbejde med en bred vifte af relevante interessenter. Oplægget, der skal indeholde faglige anbefalinger, skal indgå i Sundheds- og Ældreministeriets politiske proces med at udarbejde den nye handlingsplan i løbet af efteråret 2019.

Sundhedsstyrelsen har i forbindelse med arbejdet med det faglige oplæg nedsat en referencegruppe og tre arbejdsgrupper.

Det faglige oplæg skal på baggrund af nuværende udfordringer og borgernes behov pege på faglige indsatsområder samt opstille konkrete forslag til, hvordan disse indsatsområder fremadrettet kan understøttes. Det faglige oplæg skal bl.a. fokusere på følgende relevante temaer, som er formuleret i satspuljeaftalen:

  • En god overgang til ældrelivet
  • Forebyggelse og rehabilitering i det gode ældreliv
  • Pårørende, fællesskaber, aktiviteter og omgivelsernes betydning for det gode ældreliv og mod ensomhed
  • Målrettet indsats for de svageste ældre
  • En værdig død

Blandt andet skal viden fra følgende rapporter bidrage til udarbejdelsen af det faglige oplæg:

Ældres Sundhed og trivsel – Ældreprofilen 2019

Analyse af overgangen fra arbejdsliv til pensionistliv

Permanent link til denne artikel: https://www.en3karriere.dk/det-gode-aeldreliv/